AS 9100, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Ülke ekonomisine ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunan, çevreye ve insana önem veren bir kuruluş olarak, tasarımlarımızın ve ürünlerimizin kalitesini arttırabilmek için;

 • Tasarımlarımızın ve ürünlerimizin ilgili uluslararası standartlara uygun olmasını,
 • Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizden beklentilerini gözeterek müşteri memnuniyetini artırmayı,
 • Müşterilerimizin ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarının kuruluş bünyesinde tayin edilmesi, anlaşılması ve düzenli olarak karşılanmasını,
 • Ürün ve hizmetlerimizin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetini artırma yeteneğinin belirlenmesini, ele alınmasını ve sürdürülmesini,
 • Çalışanlarımızın eğitim düzeylerini ve memnuniyetlerini artırmayı,
 • Faaliyet alanlarımızdaki teknolojik gelişmeleri ve pazar eğilimlerini yakından izlemeyi ve hatta belirlemeyi,
 • Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
 • ''Tasarım alanında yüksek teknoloji üreten Türk şirketi” imajımızı yaygınlaştırarak tüm dünyada kabul edilir hale getirmeyi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracığımızı,
 • Tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi


Ve bu faaliyetlerimizi sürdürürken,

 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesinin sağlayacağımızı,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 • Küresel iklim değişikliklerinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını izlemeyi,
 • Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,
 • Bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamayı,
 • Yasa ve düzenlemelere bilgi güvenliği açısından uyum sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
 • Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,
 • Tüm çalışanların katılımını, danışılmasını,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,
 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
 • İlgili tarafların çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,
 • Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde Entegre Yönetim Sistemine uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi 

taahhüt ediyoruz.


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Politikası

Pavo Tasarım kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul etmektedir. Bilgi, iş operasyonlarının sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir ve uygun şekilde korunmalıdır. Pavo Tasarım Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardını uygulayarak, kurumsal bilgilerin Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirliğine ilişkin ortaya çıkabilecek riskleri ve bu risklerin etkilerini en aza indirmek amacıyla aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi taahhüt eder;

 • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli erişim sağlamak.
 • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak.
 • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarında oluşabilecek riskleri değerlendirmek ve yönetmek.
 • Kurumun güvenirliğini ve marka imajını korumak.
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak, ilgili mevzuat ve standartların gerekliliklerini yerine getirmek, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri yerine getirmek, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumlulukları yerine getirmek.
 • Bilgi güvenliği tehditlerinin iş/hizmet sürekliliği üzerindeki etkisini azaltmak, iş sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumak ve geliştirmek.
 • Çalışanlar, tedarikçiler veya taşeronlar gibi diğer taraflardan alınan tüm kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak korunmasını sağlamak.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili dokümantasyonun oluşturulmasını sağlamak, sistemi periyodik olarak gözden geçirmek, bulgulara bağlı olarak gerekli düzeltici aksiyonları veya iyileştirmeleri başlatmak ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 • Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde Entegre Yönetim Sistemine uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi taahhüt ediyoruz.

ISO 17025 Kalite Politikası

PAVO Tasarım Elektronik Tic. AŞ.; Ortak Kriterler kapsamında yürütülen laboratuvar faaliyetleri için kurmuş olduğu yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı ve Kalite Yönetim Sistemi standardının gerekliliklerine ve mevcut süreçlerine uyumlu olarak kurduğu Kalite Yönetim Sistemi ile garanti altına alarak, kalitenin sürekliliğini aşağıda belirtilen kalite anlayışı ve politikası çerçevesinde gerçekleştirir;

 • TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardının gereklerini karşılayan düzey ve kalitede müşteri memnuniyetini hedef alan bir anlayışla hizmet vermek,
 • Laboratuvar Yönetimi; ulusal ve uluslararası standart analiz yöntemlerini kullanarak; yöntemlerin geçerli kılınması, ölçümlerin izlenebilirliği, yeterlilik test çalışmalarına katılım, performans kontrolleri ve kalite kontrol çalışmaları düzenleyerek iyi bir mesleki ve teknik uygulamayla müşterilerine hizmet vermeyi amaçlamak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirerek, politika ve prosedürlerin tüm personel tarafından öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlayarak, kalite hedeflerine ulaşmak için her türlü bilgiyi en verimli şekilde paylaşmayı sağlamak,
 • Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasında, analiz sonuçlarının elektronik olarak muhafaza etmek ve iletilmesinde gizliliği esas almak,
 • Laboratuvara gerekli hizmet ve donanım malzemesinin seçilmesi ve satın alınmasında deneyin kalitesini etkilememesini göz önünde bulundurmak,
 • Doğru, güvenilir ölçümler yapabilmek, ihtiyaç duyulan hizmetin hızlı bir şekilde verilmesi için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
 • Deney faaliyetleri kapsamında oluşabilecek risk ve fırsatları belirlemek, doğru bir şekilde değerlendirmek ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapmak,
 • Üst Yönetim: Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişimini ve düzenli bir şekilde iyileştirilmesini taahhüt eder.